Informasjonshefte

I dette heftet finner du mye nyttig informasjon om hvordan vi driver Borgund Menighetsbarnehage i det daglige barnehageåret 2020/2021

VELKOMMEN

Vi ønsker barn og foreldre velkommen til Borgund Menighetsbarnehage.

Dette informasjonsheftet gir vi ut til alle foreldre. Her vil dere finne nyttig informasjon om barnehagen. Heftet kan dere også finne på barnehagens hjemmeside.

 

Hva er en barnehage?

En barnehage er en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn i førskolealder. Barnehagen skal være et supplement til hjemmet. Virksomheten skal sikre barn omsorg og støtte dem i sin utvikling. I barnehagen får barna utfolde seg innenfor trygge rammer sammen med jevnaldrende, og de får oppleve fellesskap med andre utenfor sin egen familie.

 

Borgund Menighetsbarnehage styres av en rekke lover og forskrifter. De viktigste er:

Barnehageloven

Rammeplan for barnehagen.

Strategiplan for kvalitet og barnehagestruktur i Ålesund Kommune

Arbeidsmiljøloven

 

FAKTA OM BORGUND MENIGHETSBARNEHAGE

Adresse/kontakt:

Borgund Menighetsbarnehage

Borgundgavlen 51

6015 Ålesund

 

Telefon avdeling Krabbene: 46 50 54 30

Telefon avdeling  Blåfisk: 46 66 53 20

Telefon avdeling Sandlopper /Flyndrefantene: 45 85 83 63

Telefon kontor: 40 19 80 68

E-post: borgund.barnehage@kirken-aalesund.no

Hjemmeside: www.borgundmenighets.barnehage.no

Eier: Borgund Sokn

 

Styrer: Solveig Lervik

 

Åpningstid

Mandag til fredag kl. 0715 – 1645.

Barnehagen holder stengt i romjulen og 2 uker i juli.

 

Barnehagen har 5 planleggingsdager for personalet inneværende barnehageår:

Fredag  21. august

Torsdag  1. oktober

Torsdag 12. november

Mandag  4. januar

Fredag 14. mai

Gruppeinndeling

Barnehageåret 2020/2021 er det 27 barn i barnehagen. Barna er delt inn i grupper etter alder:

Krabbene 0-2 år                         Blåfiskene 3-4 år

Sandloppene 4-5 år                   Flyndrefantene 5-6 år

 

Personalressurs

Grunnbemanningen i barnehagen skal samsvare antall plasser, og kan derfor variere fra år til år. Periodevis har barnehagen ekstra ressurser i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak.

Personalet, også vikarer, skriver under på skjema for taushetsplikt ifølge Lov om barnehager § 20.

Det kreves også at det fremlegges gyldig politiattest ifølge Lov om barnehager § 19.

 

Ansatte

             Liv Stensøe

         Pedagogisk leder

Elisabeth Standal

Barnehagelærer

Kristin Bjørdal

Pedagogisk leder

Vanja Karlsvik

Barneveileder

 

 

 

 

 

Hans-Edvin Henriksen

Barnehagelærer

Beate Berge

  Barneveileder

Jayanitha Sæther

Barneveileder

Solveig Lervik

Styrer

 

Ny i barnehagen

Alle nye barn og foreldre får et velkomstbrev fra barnehagen. Her vil det blant annet stå litt om tilvenning og hvordan det er å være ny i barnehagen. Det gjennomføres en første samtale med alle nye foreldre i forbindelse med oppstart. Opplysninger om barnet og familieforhold som er av relevans for barnehagen tas opp her.

 

Skjema som fylles ut ved oppstart:

 • Egenerklæring om barnets helse
 • Informasjon til barnehagen

Her noteres informasjon om barnet og dets foreldre (navn, adresse, telefonnummer m.m.). I tillegg opplyses det om andre kontaktpersoner nær barnet som barnehagen bør kjenne til, og som eventuelt kan kontaktes ved behov.

 • Samtykkeerklæring for foto, video og film

Dokumentasjon er viktig i barnehagen, og i den forbindelse bruker vi foto og film som et verktøy. Foresatte må samtykke for at barnehagen skal kunne ta bilder av barna, og for at de evt. skal kunne brukes f.eks. på hjemmesiden, som illustrasjon i planer m.m.

 • Samtykkeerklæring hverdagssituasjoner

Foresatte må samtykke om deres barn skal være med på turer som krever transport i buss/bil, kan være med til sjøen eller stå oppført på lister som deles med andre foresatte.

 

 

INFORMASJON OG SAMARBEID

Samarbeid hjem – barnehage

I barnehageloven § 1 står det at «barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem».

 

Et godt samarbeid mellom barnehage og hjem legger grunnlaget for at barnet får en god dag, både i og utenfor barnehagen. For at samarbeidet skal fungere optimalt, må forholdet mellom partene være preget av åpen og gjensidig kommunikasjon.

I en travel hverdag er det viktig med informasjon og være åpenhet om det som er av betydning for barnet. Det kan være hvordan dagen/helga har vært, hvordan man generelt har det, status (eks. endringer i familien), idéer, tilbakemeldinger m.m.

 

Informasjon

Informasjon er viktig. Nedenfor er det satt opp hvilke informasjonskanaler som finnes i barnehagen. Det er viktig å lese all informasjon barnehagen kommer med.

 • Velkomstbrev til nye foreldre med oversikt over oppstartdato, gruppe, tilvenning, organisering, vedtekter, skjema til utfylling og praktiske opplysninger.
 • Informasjonshefte deles ut til alle nye foreldre.
 • Årsplan utarbeides hvert år. Denne inneholder informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid, forutsetninger og satsningsområder. Årsplan er godkjent av samarbeidsutvalget.
 • Årsplan for førskolegruppen med informasjon om aktiviteter i barnehagen samt informasjon om overgang barnehage/skole.
 • Månedsplaner som gir en oversikt over planlagte aktiviteter.
 • Månedsbrev inneholder bilder og informasjon fra måneden som har gått.
 • Informasjon mellom barnehage og hjem i hente- og bringesituasjoner.
 • Oppstartsamtaler blir gjennomført med nye foreldre i tilvenningsperioden.
 • Foreldresamtaler blir gjennomført 2 ganger i året.
 • Foreldremøte blir avholdt 1-2 ganger i året.
 • Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra foreldregruppen, eier og ansatte i barnehagen.
 • Foreldrerådet består av alle foreldrene i barnehagen.

 

Andre samarbeidspartnere

 • Barnehagen samarbeider med Borgund menighet. Vi er med på enkelte arrangement i regi av menigheten, og ansatte fra menigheten har ukentlig bibelsamling i barnehagen.

 

 • Barnehagen har god tilknytning til Borgund Dyreklubb, og daglig er grupper på besøk i dyreklubben.

 

 • Vi har også samarbeid med hjelpetjenestene i kommunen; PPT, BUP, Helsestasjoner, Barnevernet og Småbarnsteamet. Disse samarbeider vi med etter behov.

 

 • Skolen, andre barnehager, Borgundheimen og Biblioteket er instanser som vi jevnlig samarbeider med.

 

 

MØTEVIRKSOMHET

 • Foreldremøter 1-2 ganger pr år.
 • Personalmøter 1 gang pr måned.
 • Pedagogmøter hver 2. uke.
 • Interne avdelingsmøter  hver uke
 • Samarbeidsutvalgsmøter 4 ganger pr. år.
 • Foreldreutvalgsmøter etter behov.

 

 

SIKKERHET OG ANSVAR

Forsikringer

Alle barna som går i barnehagen er forsikret i den tiden de er i barnehagen. Dette gjelder all aktivitet både innenfor og utenfor barnehagens område, også når vi er på tur i regi av barnehagen.

 

HMS

Barnehagen bruker «Barn-nett» i sitt HMS-arbeid. Dette er et komplett HMS-verktøy som er tilpasset barnehager. Ved bruk at dette verktøyet er barnehagen sikret å oppfylle alle krav til helse, miljø og sikkerhet som stilles.

 

Hente- og bringesituasjoner

Barnehagen har ansvaret for barnet fra foreldrene forlater det til det blir hentet. Personalet skal til enhver tid vite hvilke barn de er ansvarlige for. Barna må derfor ikke leveres eller hentes uten at personalet får beskjed. Barnehagen registrer i ebarnehage når barnet blir lever og hentet.

 

Hvis andre personer enn de foreldrene har oppgitt som hentepersoner skal hente barnet, skal barnehagen ha beskjed om dette. Hvis vi ikke har fått beskjed, vil barnet bli holdt tilbake i barnehagen.

 

Daglig registrering av barna

Barnehagen bruker et digitalt systemet som heter Barn-nett a-easy for registrering og telling av barna. Barna registreres inn når de kommer om morgenen og sjekkes ut når de blir hentet. Gjennom dagen registreres det til enhver tid hvilken gruppe barna er på.

Alle barna registreres ca hvert 15. minutt gjennom hele dagen, uansett om de er i barnehagen, ute eller på tur

 

Ansvar for barn under arrangementer

Under arrangementer i regi av barnehagen hvor foreldrene er tilstede, har foreldre/foresatte ansvar for egne barn.

 

Porter

Det er veldig viktig at portene inn til barnehagen blir lukket. Barna skal ikke gå utenfor portene uten følge av en voksen. De skal heller ikke klatre på eller forsøke å åpne portene selv.

 

 

ANDRE VIKTIGE OPPLYSNINGER

 

Sykdom og smittevern

Barnehagen følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet, og får jevnlige oppdateringer.

Når barn er syke med feber eller har svekket allmenntilstand, skal de være hjemme.

Ved oppkast og diare skal barna være hjemme i 48 timer etter siste gang de kastet opp/hadde løs avføring.

Det er vårt ansvar å ha fokus på barnet og hva som er barnets beste i barnehagen. Dagene i barnehagen kan til tider være krevende for små barn, og det kan ta lenger tid å bli frisk dersom de kommer for tidlig tilbake til barnehagen.

Vi har også et ansvar for smittevern og begrensning av smitte. Ved sykdom og fravær har barnehagen og foreldrene et gjensidig orienteringsansvar. Skulle barnet bli syk i barnehagen vil foreldrene bli kontaktet, og barnet skal da hentes.

Helsestasjonen og Kommuneoverlegen melder til barnehagen om alvorlige sykdommer og epidemier.

 

Ferier, fravær og åpningstider

Barnehagens åpningstid er kl. 0715 – 1645. Barnehagen har kjernetid i tidsrommet kl. 0930 – 1430. Hvis barnet ditt kommer sent eller blir hentet tidlig ønsker vi beskjed om dette. Skal barnet ha fri eller er sykt, ønsker vi beskjed om dette pr. telefon innen kl. 0900. Dette er på grunn av avvikling av turer og aktiviteter.

I henhold til våre vedtekter skal barna ha 4 uker ferie i året, og minimum 3 av disse ukene skal tas ut som sammenhengende ferie om sommeren. Barnehagen holder stengt 2 uker i juli.

 

Dagsrytme

07.15     : Barnehagen åpner

08.00     : Frokost

09.30     : Turer og aktiviteter starter

11.00    : Formiddagsmat

11.45     : Sovetid

12.15     : Turer, aktiviteter og frilek

14.00     : Fruktmåltid

14.30     : Frilek

16.45     : Barnehagen stenger

 

Måltider

Vi legger vekt på at barna skal spise sunn og næringsrik mat i barnehagen. Barna får servert tre måltider om dagen. Frokost og formiddagsmat består av brødmat. Vi har et variert utvalg av pålegg bestående av både fisk, kjøtt, meieriprodukter og grønnsaker. I tillegg får barna melk. En dag i uken serveres det varmmat. Ettermiddagsmåltidet består av brødskive/knekkebrød, frukt og vann.

 

Leker

Vi ønsker ikke at barna har med egne leker til barnehagen. Unntaket her er bøker, CD/lydbøker og kosedyr ved soving.

 

Bursdagsfeiring

Vi feirer bursdager i barnehagen ved å lage bursdagskrone, synge bursdagssang, ha samling og tenne lys. De yngste barna feirer med smoothies eller fruktsalat, mens de eldste barna får velge hva som skal serveres til lunsj denne dagen.

 

Fotografering

Barnehagen har tradisjon for fotografering hver høst. Det blir da tatt gruppebilde og portrettbilde for de som ønsker det.

 

Klær og merking av klær

Det er viktig at alle klær, sko og annet utstyr er godt merket med barnets navn. På denne måten unngår vi at klær blir borte, og samtidig letter det arbeidet til personalet.

Her ved kysten kan vi ikke kle oss etter årstidene, men kun etter dagens vær. Barna må derfor ha klær nok til å kunne skifte 2 ganger pr. dag (fra innerst til ytterst).

Barn vokser gjerne i rykk og napp. Sjekk jevnlig at klær og fottøy passer til barnet.

Klær og sko blir våte og skitne, og det er derfor viktig at dere regelmessig sjekker dette.

Det er foreldrenes ansvar å holde orden på barnas garderobeplasser.

 

Liste over klær og utstyr som barnet trenger gjennom året:

 • Regntøy og støvler
 • Dress (både med og uten fôr)
 • Ytterjakke som tåler bruken i barnehagen
 • Ull- eller fleecebukse
 • Ull- eller fleecegenser
 • Hals
 • Lue (tykkelse etter været)
 • Ullsokker
 • Votter (varme) og regnvotter
 • Utesko etter været
 • Varme vintersko
 • Cherrox/gummistøvler med fôr
 • 2 ekstra klesskift; undertøy, sokker, strømpebukse, trøye/t-skjorte, genser og bukse
 • Vogn med regntrekk, myggnetting og vognpose (de barna som sover)
 • Smokk (de som bruker)
 • Solhatt/caps (sommerhalvåret)

 

Satser på foreldrebetaling

Dagens satser for foreldrebetaling er:

100 % plass kr 3 135,- + kostpenger kr 350,- + evt. bleier kr 70,-

 

30 % moderasjon for 1. søsken og 50 % moderasjon for 2. søsken.